Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
MH 5. Bocskai István Lövészdandár


"Becsület•Bátorság•Helytállás"

Katonai szervezetünk alapvetõ feladatai közé tartozik a haza fegyveres védelme és az államhatár biztosítása, valamint a válságkezelés feladataiban való részvétel. Feladata továbbá a személyi állomány, illetve az alegységek általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése, és a katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel.


Debrecen

  Debrecen évszázados történelme során a magyar kálvinizmus centrumává, a Tiszántúl szellemi és kulturális központjává vált, ma az ország második legnagyobb települése.
  A város katonatörténelme is hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Debrecen polgárai számos esetben vérük hullatásával és jelentõs anyagi áldozatokkal segítették az országot.
  1736-ban alapította Mária Terézia a debreceni 39. gyalogezredet, amely az elsõ világháborúig több mint száz csatában vett részt, mely kiemelkedõ hõstetteiért sárga színû csapatzászló kitüntetésben részesült. Az 1848-as szabadságharcban az egész ezred Kossuth oldalán harcolt, jelentõs érdemeik voltak Buda várának bevételében. Az elsõ világháború poklában több mint 7000 halottja maradt a csatatéren. Debrecen katonamúltját bizonyítja, hogy a XX. század elején még több mint tíz laktanya volt a városban. A második világháború debreceni tankcsatája kiemelkedõ hadtörténeti jelentõségû.


Hódmezõvásárhely


  Hódmezõvásárhely megyei jogú város, az Alföld délkeleti részén, a Békés-Csanádi hátság és a Tisza melléki szikes, agyagos rétség találkozásánál fekszik.
  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban vásárhelyi nemzetõrök is részt vettek. Hódmezõvásárhely 1873-ban nyerte el az önálló törvényhatósági jogot. Ettõl kezdve mutatkoztak az urbanizáció elsõ jelei, növekedett a népesség.
  1990-ben Hódmezõvásárhely megyei jogú város lett, ekkor alakította ki önkormányzati szervezetét. 1997-ben, a magyar városok közül elsõként, Hódmezõvásárhelyt tüntették ki az Európai Tanács Európa Díjának becsületzászlajával.


Hajdúhadház

  A város Debrecentõl kb. 20 km-re helyezkedik el É-K-i irányba. A település Bocskai hajdúiról kapta a nevét. A Vay Ádám kiképzõbázis épülete a város úgynevezett „Liget” térségében található. A laktanya barakkjaiban egy fél évszázadon át szovjetek voltak, majd a szovjet csapatok kivonulása után a Bocskai István Lövészdandár költözött ide. A közelmúltban a bázis felvette Vay Ádám nevét, a 2004-ben felszámolt nyíregyházi laktanya emlékére.


Névadónk

  Bocskai István nagybirtokos családban született 1557-ben, Kolozsvárott. Ifjabb éveiben a bécsi udvarnál apródoskodott, majd visszatért Erdélybe, és mint az ifjú Báthory Zsigmond fejedelem nagybátyja, annak legbefolyásosabb tanácsadója volt. Õ volt Várad kapitánya, s így õ parancsnokolt Erdély legfontosabb végvárán túl az erdélyi haderõnek is. 1591-ben a török ellen megindított 15 éves háborúban az egyik legeredményesebb hadvezérnek bizonyult.
  1602-ben a császáriak átvették Erdély irányítását. Megindult a protestánsok üldözése, és a nagybirtokok elkobzása. Bocskai ekkor szabadul a császári bizalmatlanság következtében elszenvedett kétéves fogságából, Prágából.
  A török földre menekült bujdosók megkeresik, kérik, álljon az élükre, vállalja el az erdélyi fejedelemséget, kezdjen harcot a császár ellen. Bocskai a hajdúkra támaszkodva sikerrel fordul szembe a zsoldossereggel. 1605 szeptemberében – Erdély felszabadítását követõen – a rendek Erdély fejedelmévé választották.
  A török szultán 1605 novemberében királyi koronát küldött számára, melyet Bocskai nem fogadott el, nem akart az országra kettõs harcot kényszeríteni.
  A béke érdekében tett fáradozásait 1606 nyarán siker koronázta, de ez után fél évvel, december 29-én Kassán hosszas szenvedés után meghalt.


A lövészdandár rövid története:

  Több mint 50 évvel ezelõtt, 1951. november 1-jén alakult meg a dandár jogelõdje lövészezredeként, Mezõtúron.
  Az 1960-as évektõl kezdve az ezred különleges kiképzési feladatokat is végzett. Ilyen volt a hivatásos tiszthelyettes képzés, a hivatásos tiszti hallgatók alapkiképzése, rövidített sorkatonai szolgálatot teljesítõk kiképzése. Számos átalakítást és átfegyverzést követõen 1987-ben az ezredet gépesített lövészdandárrá szervezték át. 1990-ben megkezdõdött a Debrecenbe történõ átköltözés elõkészítése, mely 1991-ben fejezõdött be. 1990. szeptember 29-én ünnepi megemlékezés keretében a dandár felvette Bocskai István, Erdély fejedelmének nevét. 1996-ban a 2. gépesített lövészzászlóalj, majd 2000-ben a mûszaki század is Nyíregyházára települt, ezzel a dandár három helyõrségessé vált (a dandár kiképzõ bázisa a harmadik helyõrségben, Hajdúhadházon található).
  2004-ben a korábban a nyíregyházi helyõrségben elhelyezett alegységek Debrecenbe, valamint Hajdúhadházra költöztek. Ezzel egyidõben a dandár alárendeltségébe került a korábban a hódmezõvásárhelyi 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárhoz tartozó két könnyû lövész zászlóalj, így a katonai szervezet továbbra is három helyõrséges katonai szervezetként végzi feladatait. A dandár elnevezése 2004. április 1-jétõl Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandárra változott.
  A 2004-es év lezárásaként november 3-án az utolsó sorkatona is leszerelt a dandártól. Ettõl az idõponttól kezdve a Magyar Honvédség teljes személyi állománya „professzionális” erõkkel hajtja végre a hazai és nemzetközi kötelezettségekbõl adódó feladatait.
  A megváltozott biztonsági kihívások, valamint a haderõreform célkitûzései miatt 2007 elején az alakulat ismét átszervezésre került. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a 30/2007. (HK 4.) HM határozatában 2007. március 1-i hatállyal megalapította a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárt. Az új struktúrában a dandár parancsnoka, valamint a fõnökségek fõnökei Debrecenben, míg a dandárparancsnok egyik helyettese, valamint a fõnökségek fõnök-helyettesei Hódmezõvásárhelyen végzik munkájukat. A dandár kihelyezett dandártörzse vezeti a Hódmezõvásárhelyen diszlokáló elemeket.
  2007-ben az év kiemelten fontos feladataként kellett kezelni a Magyar Honvédség megszûnõ alakulataitól érkezett hivatásos és szerzõdéses katonák beilleszkedését, valamint a megszûnõ helyõrségek felszámolását. Így került az addig Egerben diszlokáló önálló felderítõ zászlóalj Debrecen helyõrségbe a dandár alárendelt felderítõ zászlóaljaként.
  A felderítõ zászlóaljon kívül, a már 2004. augusztustól Hódmezõvásárhelyen elhelyezésre került MH 37/4. Török Ignác Mûszaki- építõ zászlóalj 2007. március elsejétõl szintén a dandár alárendelt Mûvelettámogató Mûszaki Zászlóaljaként folytatta munkáját. 2007-ben a dandár kiemelt feladatát a szervezeti változások feladatainak végrehajtása, az új vezetési rend kialakítása, a dandártörzs összekovácsolása, az integrációs feladatok maradéktalan végrehajtása és a missziós feladatok ellátása képezte.
  Fõ feladataink közé tartozott a katasztrófavédelemmel közösen kialakított kommunikációs rendszer létrehozása, mely az árvízi fenyegetettség esetén segíti a védekezésben részt vevõk munkáját.
  2008-ban elsõ felében készült fel az MH KFOR zászlóalj elsõ váltása, melyet az 1. lövészzászlóalj állománya alkotott. A kiutazók szeptember 1-jétõl látták el feladataikat Peè térségében 2009 februárjáig. Õket a hódmezõvásárhelyi 62. Lövészzászlóalj állományából alakult MH KFOR kontingens váltotta, akik a „BEVETÉSI IRÁNY 2008” gyakorlaton zárógyakorlat keretében adtak számot felkészültségükrõl. Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 2008. október 20-án a dandár hajdúhadházi lõ- és gyakorlóterén tett látogatást, melynek keretében megtekintette a Geszteréd, Hajdúhadház és Hajdúsámson települések közigazgatási határát érintõ Liget-legelõt. A látogatás célja az volt, hogy Elnök Úr megismerje a terület védett természeti értékeit, élõhelyeit, fajait, melyek alapján a Liget-legelõt európai közösségi jelentõségû, Natura 2000 területnek jelöli a Magyar Köztársaság.
  A Bocskai dandár katonái a „BEVETÉSI IRÁNY 2008” gyakorlatot követõen sem tétlenkedtek, ugyanis elkezdõdött a Tartományi Újjáépítési Csoport 6. váltásának felkészülése. A kontingens FP (Force Protection) századának és a törzsbeosztásokat ellátók jelentõs részét 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj biztosította.
  2009-ben került kialakításra a dandárnál a Humán Szolgáltató és Családtámogató Iroda, mely alapfunkciója egy új típusú ügyintézési kultúra meghonosítása a dandárnál. Az iroda állománya elkötelezett arra, hogy a családtagokat tanácsadásban részesítse, valamint megkönnyítse a szolgálati okok miatt távol lévõ katonák és családtagjainak kapcsolattartását.
  2009 áprilisában második alkalommal rendeztük a Vasakarat közelharctábort, amely a katonák önvédelmi és közelharc felkészítését biztosítja. A tábort 2010 nyarán is megszervezi a felderítõ zászlóalj.
  2009 májusában került sor az 1000. szerzõdéses katona bevonulására.
  Júniusban fejezõdött be a PRT-7. váltásának felkészülése, akik 2009 szeptemberétõl 2010 márciusáig teljesítettek szolgálatot Afganisztánban.
  2009 õszén a Bevetési Irány 2009 gyakorlaton, Ercsiben tevékenyen részt vettek a dandár mûszaki és lövész alegységei, valamint az 1. zászlóalj teljesítette a nemzeti CREVAL ellenõrzés feltételeit. Ezt követõen folyamatosan készül a zászlóalj 2010 õszén megrendezésre kerülõ NATO CREVAL ellenõrzésre. Január közepétõl heteken keresztül a századok blokkosított kiképzés keretében készülnek a megmérettetésre, ez az állományra fokozott terhet ró. Ezután Táborfalván teljesítik a támogató szakaszok és az aknavetõ szakasz katonái a páncéltörõ és aknavetõ lövészetet, majd ezt követõen raj és szakasz kötelék lõgyakorlatok következnek, áprilisban és májusban század összekovácsolások, júliusban pedig vízi vezetés lesz Szentesen.
  A századok mellett természetesen a törzs sem maradhat ki a munkából, koordinálja az elõbb felsorolt feladatokat, és számítógéppel támogatott parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot hajtott végre az év elején együttmûködve a 62. lövészzászlóalj törzsével, a dandártörzs alárendeltségében a „BOCSKAI FOKOS 2010” parancsnoki és törzsvezetési gyakorlás. Augusztusban szintén lesz egy, az elõzõhöz hasonló szimulációs törzsgyakorlás.
  Októberben, a nemzetközi ellenõrzést követõen megkezdõdnek a missziós felkészítések, ugyanis jövõ év elején Koszovóba és Afganisztánba készül a zászlóalj.
  Jelenleg missziós feladatvégrehajtásra készül a dandár kijelölt állománya, a Tartományi Újjáépítési Csoport 9. váltása készül Afganisztánba. A személyi állomány nagy része a hódmezõvásárhelyi 62. lövészzászlóaljból tevõdik össze.
  2010 tavaszán kerül sor a 62. zászlóalj NATO CREVAL ellenõrzésére Várpalotán.

  A katonai szervezet folyamatos és jól mûködõ kapcsolatot tart fent Debrecen, Hajdúhadház és Hódmezõvásárhely város önkormányzatával és vezetõségével, Hajdú-Bihar megye és Csongrád megye önkormányzatával és vezetõségével, a fegyveres és rendvédelmi szervekkel, oktatási intézményekkel, egyházakkal, nyugdíjas és hagyományõrzõ egyesületekkel.
  Az alakulat és az önkormányzatok képviselõi kölcsönösen segítik egymás munkáját, illetve kölcsönösen részt vesznek a rendezvényeken. Ápolva a hagyományokat alakulatunknál is megrendezésre kerülnek nemzeti ünnepeink, s így a lehetõséget megragadva tudjuk ápolni kapcsolatainkat a város és megye vezetõségével, nyugdíjas egyesületekkel, oktatási intézményekkel.
  Minden évben megrendezzük az év végi Karácsonyi Hangversenyt, amikor a debreceni és hódmezõvásárhelyi helyõrségi zenekarok együtt lépnek fel. 2006-ban ünnepeltük a 39. császári és királyi gyalogezred megalapításának 250. évfordulóját.
  Ékesítette a város kulturális programját a 2007 decemberében tartott jubileumi koncertünk a Cívis Grand Hotel Aranybika Szállodában, mely esemény aktualitása az volt, hogy 125 évvel ezelõtt Debrecen népszerû ezrede a 39. gyalogezred tartotta elsõ nagyszabású koncertjét. A hangversenyt nemcsak az állomány fogadta nagy sikerrel, hanem a lakosság is.
  A dandár a hatékony toborzás és a civil szférával való hatékony kapcsolattartás érdekében gyakran szervez látogatónapokat. Ilyenkor elsõsorban gyerekek, illetve iskoláscsoportok érdeklõdésére számíthatunk.
  Minden évben szeretettel látjuk laktanyánkban a civil lakosságot a nyitott laktanya nap alkalmából, hogy betekintést kapjanak a városukban szolgálatot teljesítõ katonák mindennapjaiba.
  Kétévente Debrecenben kerül megrendezésre a Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál. A négy napos rendezvény a promenádok világát, a katonazene fénykorának hangulatát idézi fel. Hazai és külföldi zenekarok, karmesterek mutatják be tudásukat látványos, zenés felvonulások, térzenék, alaki bemutatók és koncertek keretében. A cívisvárosban - és a megye több pontján - harsannak fel a rézfúvós hangszerek, s szólalnak meg a kedvelt katonazenei dallamok. Az ünnepélyes megnyitó különlegessége volt 2008-ban az MH KFOR zászlóalj 1. váltásának búcsúztatása. Ezen a napon volt a Szent-László napi rendezvényünk Debrecenben a Kossuth téren, majd 2009-ben szintén egy városi parkban, a Tócóskertben tartottuk a Lövésznapot.
  Hagyománnyá vált Hódmezõvásárhelyen a város szívében a Dél-alföldi Katonazenekarok Országos Találkozója, ahol a város lakóit a hódmezõvásárhelyi helyõrségi zenekaron kívül a szolnoki valamint a debreceni katonazenekarok szórakoztatják. Debrecen városa minden évben megemlékezik Simonyi Józsefrõl.
  A Simonyi-napok keretében a dandár a Pro Patria Alapítvánnyal karöltve emlékezik a debreceni óbesterre. Idén a dandár Törzstámogató százada csapatzászlót kapott az alapítványtól.
  A társadalmi kapcsolatok ápolását tekintve alakulatunk folyamatos és korrekt kapcsolatot tart azokkal a szervezetekkel, amelyek évek óta kapcsolatban állnak a dandárral (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szervezet, Simonyi Óbester alapítvány, Pro Patria Alapítvány, Honvéd Bocskai Sportegyesület, Honvéd Bercsényi Sportegyesület, MATASZ, BEOSZ helyi szervezetei). Laktanyánk rendszeresen biztosítja a BEOSZ déli régió konferenciájának megrendezését, ahol a megbeszélések mellett lehetõség nyílik a nyugállományú katonák és a laktanyában dolgozó hivatásos állomány találkozására is. Az Elsõ Magyar Veterán Hadi- és Gépjármûtechnikai Egyesület és laktanyánk között együttmûködési megállapodás jött létre, melynek keretében a „Nyitott laktanyanap” programján keresztül a felek együttesen népszerûsítik a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást valamint a hagyományõrzést a katonacsaládok, a fiatalság és a civil családok körében.
  Alakulatunknál kiemelt szerepet játszanak a katonák mindennapi sportolási lehetõségei. Laktanyáink sportcsarnokaiban, konditermeiben kapnak lehetõséget a katonák a testmozgásra.
  Minden évben megrendezésre kerülnek dandárszintû, MH ÖHP, illetve HM szintû bajnokságok.
  E mellett a honvéd sportegyesületek is szervesen együttmûködnek a katonai szervezettel. 2008. augusztus 29-én a debreceni Kossuth laktanyában rendezték a Honvéd Sportegyesületek IV. Országos Találkozóját. Az eseményen részt vettek az országban mûködõ honvéd sportegyesületek, és a Honvédelmi Minisztériummal együttmûködõ társadalmi szervezetek.
  A rendezvény célja a sportegyesületek és a katonai szervezetek együttmûködésének erõsítése, valamint az egészséges életmód és a szabadidõsportok népszerûsítése volt.
  Hódmezõvásárhelyen, 2002-ben alakult meg a SÜD-BAU Honvéd Bercsényi Sportegyesület. A sportegyesület a város teljes lakossága felé nyitott, a sportszeretõ lakosság és a laktanyában dolgozók közös sporttevékenységet folytathatnak. A Honvédség keretein belül valamennyi kulturális tevékenységet folytató szervezettel együttmûködünk, rendezvényeinket folyamatosan látogatják, a lebonyolításhoz támogatást nyújtanak. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereinek segítségével megtörtént a dandár debreceni csapatmúzeumának a felújítása, mely magába foglalja Debrecen katonatörténetét, valamint a dandár történetét megalapításától napjainkig. A hódmezõvásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában elhelyezett alegységeink szintén kiemelt fontosságot tulajdonítanak helyõrségük, valamint elõdeik emlékeinek ápolásában. Ezt bizonyítja a Csapatmúzeum, mely megújulva várja látogatóit.

  A nemzetközi katonai kapcsolatok terén is számos delegációt fogadott alakulatunk az elmúlt években. Ezek közül 2007 decembere emelkedett ki, amikor is elsõ alkalommal fordult elõ, hogy dandárunk parancsnokának meghívására, az MLF parancsnoka, Paolo Serra dandártábornok egy egyhetes látogatáson megtekintette a kötelékbe felajánlott debreceni és hódmezõvásárhelyi katonáink bemutatóját, továbbá itt tartózkodása alatt meggyõzõdhetett a magyar katonák hozzáértésérõl és nem utolsó sorban, kipróbálhatta technikai eszközeiket is.
  A civil szférával való együttmûködés fontos pontja a kapcsolattartás a helyi és regionális sajtóval, amelynek elsõdleges célkitûzése a helyi lakosság tájékoztatása az országos, a helyi és a regionális médián keresztül. A katonai szervezet külsõ kommunikációja hatékonyságának, folyamatosságának elõmozdítása érdekében kapcsolatot tartunk a helyi és a katonai sajtó szerkesztõségeivel, azok munkatársaival. Részükre hiteles, pontos írásos és képi információkat biztosít az alakulat tevékenységérõl, feladatairól.
  Folyamatos kapcsolatban állunk a Magyar Honvéd és a Katonai Filmstúdió szerkesztõségével.
  Emellett gördülékeny a kapcsolattartás a helyi és a regionális média összes képviselõjével, akik rendszeresen tudósítanak a dandár eseményeirõl. Dandárunknál sajtónyilvánosság érinti a rendezvényeket, gyakorlatokat, a missziós felkészüléseket, az elöljárók, delegációk látogatását, ünnepségeket. Rendezvényeinkre minden alkalommal meghívjuk a helyi, megyei és az országos médiát. Részvételük számunkra igen hasznos, mivel általuk a társadalom pontos és naprakész információkat kap az egész Honvédségrõl is.
  Három éve született egy megállapodás az MH 5. Bocskai István Lövészdandár és a derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Rendvédelmi Szakközépiskola között, melynek keretében az érdeklõdõ diákok honvédelmi ismeretekkel gazdagodhatnak. Az együttmûködési megállapodás aláírása után az 1. lövészzászlóalj katonái oktatták a tanulókat, majd a koszovói szerepvállalásuk miatt az 5/24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj kapta ezt a feladatot. A múlt évben az együttmûködés kiszélesedett és debreceni középiskolák is csatlakoztak a közös munkához. Jelenleg a derecskei iskolában egy elõre megtervezett tanítási rend alapján dolgoznak a katonák a gyerekekkel.

  Katonai szervezetünknél a legjellemzõbb szerzõdéses legénységi beosztások a következõk:
  Lövész
  felderítõ
  géppuskairányzó
  harcjármû irányzó
  RPG irányzó
  gép- és harcjármû vezetõ

  Ezen legjellemzõbb beosztásokon kívül más beosztásokban is teljesítenek szolgálatot szerzõdéses katonák (felderítõ, tüzér, mûszaki, logisztikai beosztásokban).
  A katonai szervezet célja az, hogy érettségivel és lehetõség szerint nyelvtudással rendelkezõ katonákkal gyarapítsa létszámát. A több éve szolgálatot teljesítõ, a kiképzésben kiemelkedõ eredményt elért szerzõdéses tisztesi állomány tiszthelyettesi rendfokozatot kaphat, tovább tanulhat.
  Ezáltal a dandár szerzõdéses állományának gerincét képezheti.A dandár nemzetközi feladatvállalásban résztvevõ alegységei:

A NATO csatlakozás után a dandár feladatrendszere számos új nemzetközi kötelezettséggel bõvült. Egy lövészzászlóalj a Többnemzetiségû Szárazföldi Kötelék (MLF), a mûszaki század a „Tisza” Zászlóalj, míg a hódmezõvásárhelyi lövészzászlóalj a Magyar-Román Közös Békefenntartó Zászlóalj magyar komponensét alkotja.
A Többnemzetiségû Szárazföldi Kötelék dandár méretû nemzetközi erõ, mely - elsõsorban békefenntartói feladatok végrehajtására - olasz, magyar, szlovén részvétellel jött létre. 2010 tavaszán kerül sor a többnemzeti dandár következõ, CLEVER FERRET 2010 gyakorlatára Várpalotán.
A „Tisza” Zászlóaljat Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország kijelölt mûszaki alegységei alkotják, feladata elsõsorban az árvízi védekezés segítése.
A békefenntartási feladatok jelentõs szerepet játszanak a dandár életében. Az alakulat katonái 1999 óta a világ hét térségében teljesítettek missziós szolgálatot.
2008 szeptemberétõl MH KFOR zászlóalj néven vezetõ nemzetként Peèben szintén az 1. lövészzászlóalj katonái szolgáltak, õket a hódmezõvásárhelyi állomány váltotta 2009 márciusában.
A MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj alapvetõ rendeltetése a Magyar- Román közös Békefenntartó Zászlóaljban végzett munka. Szoros az együttmûködés a román modult adó, 191. Önálló Gépesített Zászlóaljjal (Arad).
A zászlóalj állománya számos alkalommal szolgált különbözõ békefenntartó missziókban, mint például KFOR-ban, EUFOR-ban és iraki missziókban. Nemrég a PRT-7. váltása készült fel az afganisztáni feladatvállalásra.
A MH 5/62. zászlóalj katonái számos külszolgálaton vettek és vesznek részt (Koszovó, Macedónia, Bosznia- Hercegovina, Irak, Afganisztán). Többek között Koszovóban a fõparancsnokság õrzés- védelmét, Szarajevóban katonai rendészeti feladatokat láttak el. A 62. lövészzászlóalj váltotta 2009 tavaszán az 1. lövészzászlóaljat Peèben, és a következõ fél évben a zászlóalj állományából alakult kontingens látta el feladatait Koszovóban.
A „Tisza” Zászlóaljat Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország kijelölt mûszaki alegységei alkotják, feladata elsõsorban az árvízi védekezés segítése, ebben a dandár harctámogató mûszaki százada vesz részt.
A MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj katonái a világ számos területén vesznek részt katonai, illetve felderítõ feladatok végrehajtásában, a szövetségben vállalt kötelezettségekbõl eredõ, valamint a békemûveletekben vállalt feladatok teljesítése során (IFOR, SFOR, KFOR, MFOR, MH ÖBZ, ISAF Afganisztán, MH PRT, Irak, Ciprus). 2009 tavaszától a PRT 6- váltás állományának nagy részét ez a zászlóalj adta, akik Afganisztánban teljesítettek szolgálatot.
Ez év tavaszán készül fel az OMLT következõ váltása, melynek a személyi állományát a 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj biztosítja a magyar fél részérõl.
Az afganisztáni választások miatt Afgán Választás Biztosító Szakasz kiképzésére került sor, akik 2009 nyarán erõsítették a PRT 6. váltását. Májusban felkészül egy Afgán Választás Biztosító Szakasz és valószínûleg õsszel utaznak a szakasz katonái Afganisztánba.Fõbb technikai eszközei


  A dandár fegyverzete alapvetõen könnyû fegyverzet (AK-63 gépkarabély, PKM könnyû géppuska, SZVD távcsöves puska, RPG-7 gránátvetõ). Tüzérségi támogatásra 82 mm-es aknavetõk, páncélelhárításra Fagott rakéták kerültek rendszeresítésre. A dandár természetesen rendelkezik harcjármûvekkel (BTR 80, BTR 80A), illetve speciális feladatok végrehajtásához gépjármûvekkel, mûszaki és vegyvédelmi eszközökkel, valamint a vezetést biztosító híradó-technikai eszközökkel.Szervezeti felépítés:
iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Honvédelmi Kötelék